Ν. 2518 (ΦΕΚ Α΄ 164): Προϋποθέσεις λειτουργίας ΙΕΠΥΑ. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις (21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Υ.Α. 1016/109/5κδ (ΦΕΚ Β΄ 847): Καθορισμός τύπου ειδικού δελτίου ταυτότητας του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ (24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1997)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Υ.Α. 6001/5/52ε (ΦΕΚ Β΄ 1006): Καταβολή τελών για την έκδοση ή ανανέωση των αδειών Ν. 2518 97 (12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Υ.Α. 1016/109/5-κε (ΦΕΚ Β 1055): Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας ΙΕΠΥΑ και άδειας εργασίας του προσωπικού αυτών (28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Ν. 2801 (ΦΕΚ Α΄ 46): Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις (3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Ν. 3103 (ΦΕΚ Α΄ 23): Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις (29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΦΕΚ Β 1120: Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας (17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΚΥΑ 456/79054 (ΦΕΚ Β 1315): Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την έγκριση σημαιών την έγκριση των στολών (7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Ν. 3707 (ΦΕΚ Α 209): Ρύθμιση θεμάτων ΙΕΠΥΑ και γραφείων ιδιωτικών ερευνών (8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Υ.Α. 1016/109/121-ι (ΦΕΚ Β΄ 1710): Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ΙΕΠΥΑ και γραφείων ιδιωτικών ερευνών (19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Υ.Α. 1016/109/121-θ (ΦΕΚ Β΄ 1467): Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ΙΕΠΥΑ και των εργαζομένων για παράβαση του ν. 2518 97 (20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Υ.Α 1016/109151-α (ΦΕΚ Β΄ 2039): Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών προστατευτικών μέσων προσωπικού ασφάλειας ΙΕΠΥΑ – έναρξη 22 12 2009 (22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΦΕΚ Β 2617: Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των προστατευτικών μέσων … ΝΕΑ έναρξη εφαρμογής η 23−6−2010 (31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΦΕΚ Β 664: Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης (17 ΜΑΪΟΥ 2010)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΦΕΚ Β 1091 (Τροποποίηση 4892176−γ από 17/05/2010 ΚΥΑ): Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης για έκδοση αδειών εργασίας (19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΦΕΚ Β 606 (Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4892176−γ από 17−5−2010 (ΦΕΚ Β 664 – 17 ΜΑΪΟΥ 2010)): Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτησης (5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΦΕΚ Β 2160: Έγκριση κανονιστικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο για την ειδικότητα Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΦΕΚ Β 888: Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος (21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Ν 4058 (ΦΕΚ A 63): Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΦΕΚ Β 1715: Έγκριση νέας ειδικότητας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (29 ΜΑΪΟΥ 2012)[/h3]
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ISPS code – Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια ελέγχων απο ΣΑΛΕ (12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Υ.Α. 4442.2001 (ΦΕΚ 674): ISPS code – Εκπόνηση μελέτης Αξιολόγησης Ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

Υ.Α. 4442/2001 (ΦΕΚ 479): ISPS code – Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 200565 ΕΚ του ΕΚ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (27 ΜΑΪΟΥ 2008)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΥΠΑ ΕΚΑΠΑ: Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf

ΥΠΑ Ν 3913 (ΦΕΚ Α 18): Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011)
Κατεβάστε σε μορφή .pdf