Η εταιρείας μας (HCS) διαθέτει άρτια οργάνωση και όλες τις κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων της, με πιστοποίηση από:

> Tον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 του Υπουργείου Παιδείας.

> Tο ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), για την εκπαίδευση ιδιωτικού προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας δύνανται να  συνδυασθούν  ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις συνθήκες εκπαίδευσης και μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο παρουσίας στα διδακτήρια και έξοδα.

Η HCS συγχρονισμένη με τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς στην Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται εκπαιδεύσεις εξειδίκευσης, για βασικές και επί μέρους ειδικότητες όπως:

> Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Στατικών / Σταθερών Φυλάξεων.
> Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων/ Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL).
> Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Συνοδών / οδηγών Χρηματαποστολών.
> Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Βαθμοφόρων / Αρχιφυλάκων – Εποπτών.
> Ιδιωτικό Προσωπικό Ασφάλειας στην Προστασία και Συνοδεία Υψηλών Προσώπων (VIP).
> Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας & φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων /ISPS CODE.
> Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με Χρήση Μηχανημάτων X-RAY κλπ.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Απευθύνονται σε:
1. Προσωπικό Ασφάλειας που κατέχει Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ.

2. Άτομα που δεν κατέχουν την απαραίτητη άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ, αλλά επιθυμούν να την αποκτήσουν και  να γίνουν επαγγελματίες ΙΕΠΥΑ.

3. Υποψήφιους Συνοδούς  Ασφαλείας

4. Συνοδούς Ασφαλείας που εργάζονται για ανάπτυξη και αναβάθμιση των ικανοτήτων τους.

5. Άτομα που εργάζονται ως Προσωπικό Ασφάλειας, κατέχουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να συντηρήσουν, επικαιροποιήσουν ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

6. Στελέχη των Σωμάτων Ασφάλειας και Ενόπλων Δυνάμεων

7. Άτομα που κατέχουν την απαραίτητη άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως Συνοδοί Ασφάλειας

8. Κάθε άτομο ιδιώτη, ανεξάρτητα αν έχει εμπειρία ή όχι αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Στηρίζονται στην:
1. Tεχνογνωσία, και  την ικανότητα των εξειδικευμένων και έμπειρων με πολυετή προϋπηρεσία εισηγητών/συνεργατών  μας,

2. άριστη κτιριακή και τεχνολογική υποδομή της εταιρείας μας και των συνεργατών μας.

Μπορούν να τροποποιηθούν και να  προσαρμοστούν, ανάλογα με:
> Tο γνωστικό επίπεδο

> Tις επιχειρησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξυπηρετούνται πλήρως τόσο οι πραγματικές τους ανάγκες, όσο  και το μαθησιακό τους επίπεδο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναλυτικά (επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες):

1. Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

2. Ασφάλεια & Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

3. Προστασία Φυσικών Προσώπων / Συνοδοί ασφάλειας VIP

4. Σεμινάρια Ασφαλούς Οδήγησης

5. Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας και Συνοδών Ασφαλείας VIP σε τακτικές αυτοπροστασίας
(Street Tactics)

6. Εκπαιδευτικά Προγράμματα Α’ Βοηθειών

7. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία